Login  |  Sign Up

 The Gold City Gazette

Oroville Hospital Cancer Support GroupThe new Cancer Support Group supported by Oroville Hospital will be meeting at 4:30 p.m. on the first and third Tuesday of each month.

The sessions will be conducted using an open group discussion format. Thus, attendees will be able to discuss issues that meet their needs; and matters discussed will remain confidential. The group provides emotional support, resources, and an open caring environment

Any cancer patients, survivors, and caregivers, are invited to attend.

Grupo de apoyo de cáncer Oroville Hospital

El nuevo grupo de apoyo de cáncer apoyado por Oroville Hospital se reunirán a las 16:30 en el primer y tercer martes de cada mes.

Las sesiones se realizarán utilizando un formato de discusión de grupo abierto. Así, los asistentes podrán discutir temas que satisfagan sus necesidades; y cuestiones examinadas se mantendrá confidenciales. El grupo proporciona un abierto cuidando el medio ambiente, recursos y apoyo emocional

Los pacientes con cáncer, sobrevivientes y cuidadores, están invitados a asistir.

Oroville tsev kho mob Cancer Support Group

Tus tshiab Cancer Support Group raws li lub tsev khomob Oroville rooj thaum 4: 30 tsaus ntuj rau cov thawj thiab peb hnub ntawm txhua lub hlis.

Cov zaug yuav ua yuav siv ib hom ntawv qhib cov pab pawg neeg sib tham. Yog li, attendees yuav tau sib tham txog cov teeb meem uas raws li qhov lawv xav tau kev pab; thiab plaub tham txog yuav tsis pub. Tus pab qhia txog kev them nyiaj yug, cov chaw muab kev pab thiab cov kev Qhib chaw kawm tu

Txhua tus neeg mob kheesxaws, survivors thiab neeg saib xyuas, raug caw mus.
Date:  Dec 4, 2012-Dec 4, 2030
Time: 4:30 p.m.
Venue: Oroville Sports Club
Street Address: 2600 Oro Dam Blvd.
Phone: 532-8180
Ticket Prices: Free
Parking: Huge parking lot
Wheelchair Access
Oroville Sports Club
Oroville Sports Club