Editorial- Taking Sides Not on Agenda
Login  |  Sign Up

 The Gold City Gazette

Place Your Ad Here
Banner Ad Fee: only $3.00 per day (see details)
The Gold City Gazette

Editorial- Taking Sides Not on Agenda

November 9, 2012
Flier received from Raley's strike marchers
Flier received from Raley's strike marchers
Flier received from Raley's store
Flier received from Raley's store
I seem to have struck a nerve with my article on the Raley’s strike.

I just want to assure everyone that I am not taking sides. Although I have friends and family members who work for Raley’s, I do not know enough about what goes on “behind the scenes” from day to day.

The specific information regarding what each side is striving to accomplish from negotiations was taken from fliers I received. I was given one flier by the marchers and one by an employee inside the store.

In order to clear up any misunderstandings, I am publishing the fliers I received.

I hope all involved are able to come to a resolution that is amicable for all.

Editorial-toma de partido no en Agenda

Me parece que han golpeado a un nervio con mi artículo sobre huelga de Raley.

Quiero asegurar a todos que no estoy tomando lados. Aunque tengo amigos y familiares que trabajan para de Raley, no saber lo suficiente sobre lo que sucede "detrás de las escenas" día a día.

La información específica sobre cada lado de lo que está tratando de lograr de las negociaciones fue tomada de volantes que recibí. Me dieron un volante por los manifestantes y uno por un empleado dentro de la tienda.

Con el fin de disipar cualquier malentendido, estoy publicando los volantes que recibí.

Espero que todos los participantes son capaces de llegar a una solución que es amigable para todos.

Editorial-kev sab tsis txog cov txheej txheem

Kuv zoo li muaj ntaus ib lub paj nrog kuv tsab xov xwm no qhov Raley strike.

Kuv xav paub tseeb tias txhua tus neeg uas kuv tsis caij sab tau. Txawm tias kuv muaj kev phooj ywg thiab cov neeg hauv tsev neeg uas ua hauj lwm rau lub Raley, kuv tsis paub txaus txog zoo li cas mus rau "qab tus scenes" tawm.

Cov ntaub ntawv hais txog txhua yam ces striving yuav ua kom tiav txhua hnub los ntawm cov kev sib khom lus coj los ya kuv txais. Kuv twb muab ib flier los ntawm marchers thiab ib tug los ntawm ib tug neeg ua hauj lwm hauv lub khw.

Thiaj li yuav dim tej misunderstandings, kuv tabtom publishing ya uas kuv tau txais.

Kuv vam tias sawv daws muab kev koom tes no yuav tuaj mus daws cov teeb meem uas yog amicable rau txhua qhov.
Login or Signup to comment
Place Your Ad Here
Banner Ad Fee: only $3.00 per day (see details)
The Gold City Gazette