Letter to the Editor- Alanah Hancock
Login  |  Sign Up

 The Gold City Gazette

Letter to the Editor- Alanah Hancock

November 1, 2012
10-26-12

Dear Editor,

We are having a safety awareness day today. This is so important to have because officers from the Sheriff’s Department are going to teach us how to be safe. They are also teaching us about drugs, how to act around animals like ears and what to do if there is a fire. I know my class is going to learn a lot and have a blast.

From,
Alanah Hancock


Estimado Editor,

Vamos a tener un día de conciencia de seguridad hoy. Esto es tan importante tener porque oficiales del Departamento del alguacil van a enseñarnos cómo ser seguro. Ellos también nos enseñan sobre las drogas, cómo actuar alrededor de animales como orejas y qué hacer si hay un incendio. Sé que mi clase va a aprender mucho y tener una explosión.

De
Características Hancock


Nyob zoo Editor,

Peb yuav tsum muaj kev ruaj ntseg khiav hnub no. Qhov no thiaj li tseem ceeb ua luaj rau vim hais tias tus neeg khiav dej num hauv tus tub ceevxwm yuav qhia peb seb yuav zoo li cas. Puab tseem qha peb txog tshuaj, cov ua nyob ib ncig ntawm tej tsiaj xws li pob ntseg yuav ua li cas thiab yuav ua licas yog hais tias muaj ib tug tua hluav taws. Kuv paub kuv kawm ntawv yuav kawm tau ntau yam thiab yuav tsum muaj lub moj tej tawg.

Ntawm
Alanah Hancock
Login or Signup to comment