Letter to the Editor- Sam
Login  |  Sign Up

 The Gold City Gazette

Letter to the Editor- Sam

October 28, 2012
Dear Editor, important having an all day. Are you coming to are class room 26. I hope you catch all the criminals so we can Have a good life and not have a bad life frome those Bad people. We do not want to drown at all so wee Don’t die so wee can stay alive for ever with are mom and dad.

Sam

Estimado Editor, importante tener todo el día. Son usted venir a aula 26. Espero que atrapar a todos los criminales para que podamos tener una buena vida y no tienen una mala vida frome esas malas personas. No queremos ahogar en absoluto tan wee no mueren tan wee puede permanecer vivo para siempre con mamá y papá.

Sam

Nyob zoo Editor, tseem ceeb heev thaum muaj ib hnub. Yog koj rau cov hoob kawm Chaav 26. Kuv vam tias koj txais tag nrho criminals li no peb yuav muaj ib lub neej zoo thiab tsis muaj ib lub neej phem frome cov neeg phem. Peb tsis xav poob-deg ces txhua wee tsis tuag ces wee yuav nyob ciaj tau puas nrog niam thiab dad.

Xaas
Login or Signup to comment