Letter to the Editor- Karlie
Login  |  Sign Up

 The Gold City Gazette

Letter to the Editor- Karlie

October 28, 2012
Dear Editor, Thank you for readind this. I know your trying to remind us of not Doing drugs. I will never Do drugs. Anyway this is so important becase it reminds you of makeing good choices. Also it is important because we need to now how to do stuff safely. Also because we need you to help us not be criminals. Also Because we need to know how to swim so we can not drownd but we still can drownd by loosing control. It is also important that the K9 Dogs, Marine unit boat, calpark animals and the calfire. So I charich all who reads this. Having an all Day saftey awarnes really means something to me. Ow I forgot I also love bob the ROBOT!!!!!! Ow I love bob. He makes me laugh.

Sincerely, Karlie dolan-Lafreniere

Estimado Editor, gracias por readind esto. Sé que tu tratando de recordarnos de no hacer drogas. Nunca hago drogas. De todas formas es importante traerían le recuerda que tiene de buenas opciones de fabricación. También es importante porque necesitamos ahora cómo hacer cosas con seguridad. También porque necesitamos que nos ayude a no ser delincuentes. También porque necesitamos saber nadarlo podemos no drownd pero todavía podemos drownd por perder el control. También es importante que los perros K9 Marina barco de unidad, calpark y animales el calfire. Así que me charich todos los que lea esto. Tener un awarnes de seguridad todos los días realmente significa algo para mí. Ujo olvidé también me encanta bob el ROBOT!!! Ómo me encanta bob. Él me hace reír.

Sinceramente, Karlie dolan-Lafreniere

Nyob zoo Editor, tsaug rau readind no. Kuv paub koj sim hais qhia peb tsis ua tshuaj. Kuv yuav tsis ua tshuaj. Lawm qhov no thiaj li tseem ceeb becase nws reminds koj makeing zoo xaiv. Kuj tseem ceeb heev vim hais tias peb yuav tsum tam sim no yuav tsis khoom siv. Thiab vim tias peb xav tau koj los pab kom peb txhob criminals. Tab sis kuj vim hais tias peb yuav tsum paub ua luam dej li ntawd peb thiaj tsis drownd, tseem peb tau hom kab mob drownd los loosing tswj. Nws tseem ceeb heev uas cov dev K9, tubrog nkoj tsev nkoj, calpark tsiaj thiab cov calfire. Yog li kuv charich tag nrho leej twg tau nyeem qhov no. Muaj ib cov hnub saftey awarnes yeej hais ib yam dab tsi rau kuv. Tsis nco ow qab kuv kuj nyiam bob tus neeg hlau!!! Ow kuv hlub bob. Nws ua kuv luag.

Ua tsaug, Karlie dolan-Lafreniere
Login or Signup to comment