Letter to the Editor- Trinity
Login  |  Sign Up

 The Gold City Gazette

Place Your Ad Here
Banner Ad Fee: only $3.00 per day (see details)
The Gold City Gazette

Letter to the Editor- Trinity

October 27, 2012
Dear Editor, We are having an important day for safety awareness field day it is really cool because the K9 unit, Marine unit boat, CalPark animals and the Cal Fire. Were going to have tents and learning about safty it’s going to be very fun. Theres going to be lots of people. Were learning about drugs that can kill or make people do bad stuff.

Sincerely,
Trinity

Estimado Editor, estamos teniendo un día importante para día de campo a la conciencia de la seguridad es genial porque la unidad K9 Marina barco de unidad, CalPark y animales la Cal Fire. Iban a tener tiendas de campaña y aprender sobre seguridad va a ser muy divertido. Theres va a ser de mucha gente. Estaban aprendiendo sobre los medicamentos que pueden matar o hacer cosas malas personas.

Atentamente,
Trinidad

Nyob zoo Editor, peb muaj ib hnub tseem ceeb rau kev khiav teb hnub tseem txias heev vim K9 chav, tubrog nkoj tsev nkoj, CalPark tsiaj thiab cov Cal hluav taws. Yog yuav mus tents thiab kev kawm txog safty yuav muaj fun heev. Theres mus rau ntau tus neeg. Muaj kev kawm txog cov tshuaj uas yuav tua neeg los yog ua rau tib neeg ua phem khoom.

Ua tsaug,
Trinity
Login or Signup to comment
Place Your Ad Here
Banner Ad Fee: only $3.00 per day (see details)
The Gold City Gazette