Letter to the Editor
Login  |  Sign Up

 The Gold City Gazette

Letter to the Editor

October 27, 2012
Dear Editor

Why are we doing the field day safety awareness?
Are you going to bring the K9 dog?
What about the helicopter?
is the bomb squad coming?
I hope Bob the robot comes.
I wonder if I will ride in the helicopter.
I hope we have a blast!
Sincerely Dayton

Estimado Editor

¿Por qué estamos haciendo conciencia de la seguridad de día de campo?
¿Vas a traer el perro K9?
¿El helicóptero?
¿viene la bomb squad?
Espero que el robot viene de Bob.
Me pregunto si montaré en el helicóptero.
Espero que tengamos una ráfaga!
Sinceramente Dayton

Nyob zoo Editor

Yog vim li cas peb ua teb ib hnub muaj kev ruaj ntseg khiav?
Koj mus nqa tus aub K9?
Yuav ua cas txog rau nyoob hoom qav taub?
yog cov tub cheev xwm foob pob los?
Kuv vam Bob los txog cov neeg hlau.
Kuv xav tias kuv yuav caij rau nyoob hoom qav taub.
Kuv vam tias peb muaj lub moj tej tawg.
Ua tsaug Dayton
Login or Signup to comment
Place Your Ad Here
Only $2.00 per day