Wall of Shame- Bad Pet Owners
Login  |  Sign Up

 The Gold City Gazette

Wall of Shame- Bad Pet Owners

October 12, 2012
This afternoon this truck was witnessed traveling on Oro Dam Blvd. with two dogs unsecured in the back. Shame on the driver. What if the dogs fell or jumped out while the truck was moving.

Also witnessed was a woman driving with a small dog on her lap- THIS IS ILLEGAL.

Shame, shame, shame.

Muro de la vergüenza-Bad Pet Owners

Esta tarde este camión fue presenciado viajando en Oro Dam Blvd. con dos perros sin sujetar en la parte posterior. Vergüenza en el controlador. ¿Qué pasa si los perros cayeron o saltaban mientras el carro se estaba moviendo.

También fue testigo de una mujer conducía con un pequeño perro en su regazo - esto es ilegal.

Vergüenza, vergüenza, vergüenza.

Phab ntsa hauv cov tswv tsiaj phem txaj muag

No tav su tsheb no yog qho txawv tebchaws ntawm lub pas dej tauv Oro Blvd. nrog ob tug dev unsecured nyob rau sab nraum qab. Txaj muag rau tus neeg tsav tsheb. Yuav ua li cas yog hais tias tus dev poob los dhia ntawd tawm thaum lub tsheb ntawd mus.

Kuj pom muaj ib tug poj niam tsheb nrog ib tus aub me me ntawm tsis raws nws tus ceg tawv - no muaj cai.

Txaj muag, txaj muag, txaj muag.
Login or Signup to comment