Health Alert- October 6, 2012
Login  |  Sign Up

 The Gold City Gazette

Health Alert- October 6, 2012

October 6, 2012
I witnessed something rather disturbing today.

A woman was in Food Maxx giving samples of toaster pastries. She had just finished cutting up some samples and cut a piece for herself. She took a bite of the sample and licked her fingers, making a rather loud sucking noise as she did. She then grabbed a napkin and began wiping off the knife she had used to cut the samples.

So many illnesses and diseases can be spread from saliva- from the common cold to hepatitis to meningitis. This type of behavior really concerns me.

Be very careful when accepting samples at stores- please.

Salud alerta-06 de octubre de 2012

Fui testigo de algo bastante inquietante hoy.

Una mujer fue en alimentos Maxx dando muestras de repostería. Sólo había terminado de cortar algunas muestras y corte una pieza para ella. Tomó una mordedura de la muestra y lamer sus dedos, haciendo un ruido de succión más bien fuerte, tal como lo hizo. Entonces ella cogió una servilleta y comenzó a limpiar el cuchillo que ella había utilizado para cortar las muestras.

Muchas enfermedades y enfermedades pueden transmitirse de saliva-desde el resfriado común a hepatitis a la meningitis. Este tipo de comportamiento me preocupa realmente.

Tenga mucho cuidado al aceptar muestras en tiendas - por favor.

Kev Alert-kaum hli 6, 2012

Kuv pom ib yam dab tsi uas puas theej tabkaum hnub no.

Ib tug poj niam muaj nyob rau hauv khoom noj khoom haus Maxx muab kuaj cov ncuav pastries lub ci qhob cij. Nws muaj cia li tas txiav tau tej kev kuaj thiab hlais ib daig rau nws tus kheej. Nws muab cov qauv tom thiab licked nws tus ntiv tes, nrov ib theej nrov tej yam xwm txheej li nws ua. Nws mam li tsawv nkaus tus ntswg thiab pib so riam nws siv txiav tus kuaj.

Ces cov mob thiab cov kab mob yuav kis ntawm qaub ncaug-los ntawm tus mob khaub thuas tau kab mob rau daim npluag paj hlwb. Kev txhawj hom cwj pwm yeej xeeb kuv.

Ceev faj heev thaum to kuaj tom khw muag khoom noj - thov.
Login or Signup to comment
Place Your Ad Here
Only $2.00 per day